گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

  • کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی برای ارتباط با مدیر گروه خود می توانند با شماره واتس آپ 09132199112 تماس بگیرند.
سوابق اجرایی

:: عضو شورای آموزشی واحد مبارکه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1400/03/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1400/03/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای عالی سرمایه گذاری

مؤسسه محل اشتغال : شهرداری مبارکه
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1