گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه برق و کامپیوتر دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ شروع : 1396/10/01
تاریخ خاتمه : 1400/03/01


:: عصو هیئت حل اختلاف دادگستری

مؤسسه محل اشتغال : اتحادیه صنف رایانه
تاریخ شروع : 1384/01/01
تاریخ خاتمه : 1386/01/01


:: بازرس اتحادیه صنف رایانه

مؤسسه محل اشتغال : اتحادیه صنف رایانه
تاریخ شروع : 1380/01/01
تاریخ خاتمه : 1383/01/01


:: International Journal of Computer Engineering Science (IJCES)8- ادیتور ژورنال

مؤسسه محل اشتغال : UTM Malaysia
تاریخ شروع : 1391/02/03
تاریخ خاتمه : 1391/04/03


:: مدرس دوره آموزشی اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان "سخت افزار کامپیوتر وتعمیر کامپیوتر های شخصی"

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ شروع : 1389/04/06
تاریخ خاتمه : 1389/03/04


:: سرپرست تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه : 1389/01/011