گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

سوابق اجرایی

:: كارشناس ارتباط با صنعت و دبير شوراي برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان

مؤسسه محل اشتغال : واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1397/11/04
تاریخ خاتمه : 1398/04/01


:: مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1396/12/01
تاریخ خاتمه : 1398/01/01


:: رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1396/12/01
تاریخ خاتمه : 1398/01/01


:: عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد مبارکه
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه :1