گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

سوابق اجرایی

:: رئیس شورا – به مدت 4 سال

مؤسسه محل اشتغال : وزارت کشور - شورای اسلامی شهر دهق
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس کنسولی دانشجویی – حدود 3 سال

مؤسسه محل اشتغال : وزارت امور خارجه - سفارت جمهوری اسلامی ایران مانیل- فیلیپین
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس کنترل مدار حدود 3 سال

مؤسسه محل اشتغال : وزارت نیرو - برق منطقه ای اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس بهره برداری نیروگاه برق بمدت 3 سال

مؤسسه محل اشتغال : وزارت نیرو توانیر – نیروگاه شهید مدحج اهواز
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1