مهندس حمیدرضا روناسی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

سوابق اجرایی