گروه آموزشی : روان شناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

سوابق اجرایی

:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه های علوم بهزیستی-تربیت معلم( دانشگاه فرهنگیان )-آزاد خمینی شهر-دانشگاه سپهر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1374/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/10/01


:: مسئول مرکز مشاوره وراهنمایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/12/01


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ شروع : 1375/07/01
تاریخ خاتمه : 1377/07/01


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش اصفهان
تاریخ شروع : 1375/07/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/01


:: مسئول هسته پژوهشی بانوان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1387/04/01
تاریخ خاتمه : 1388/04/01


:: مدیر گروه رشته آموزش ابتدایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1385/06/01
تاریخ خاتمه : 1388/09/301