گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیک

سوابق اجرایی

:: مربی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد واحد نجف اباد
تاریخ شروع : 1380/04/01
تاریخ خاتمه : 1387/03/301