گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

سوابق اجرایی

:: مسئول انجمن علمی کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ شروع : 1390/01/14
تاریخ خاتمه :1