گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بيهنه سازي موتوزخانه هاي صنعتي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1400/02/01
تاریخ خاتمه : 1400/05/01
نام کارفرما : گروه مهندسي اتا
مبلغ طرح : 1000000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1