دکتر حمید ناظمی
گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مواد

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي