گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

طرح های پژوهشی

:: طرح ملی اندازه گيری ترکيب بدنی و آمادگی قلبی-تنفسی اقشار مختلف جامعه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1383/04/08
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

همکاری به عنوان مجری اندازه گيری

1