گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

طرح های پژوهشی

:: بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه انسانی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي جايگاه روابط عمومي در استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي سبك مديريت مديران استان اصفهان و رابطه آن با جذب مردم به مشاركت عمومي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي ديدگاه مديران نسبت به مشاركت دادن زنان در تصميم گيري در سازمان هاي دولتي استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي تأثير عوامل مؤثر بر عملكرد ( مدل ACHIEVE ) كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مباركه و رابطه آن با رضايت ارباب رجوع ( از ديدگاه دانشجويان )

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي مشكلات و موانع تصميم گيري مديران از ديد مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان .

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: اجراي طرح رابطه شادكامي و تعهد سازماني مديران دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: اجراي طرح رابطه بين ارزش هاي ترجيحي و رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: اجرای طرح برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1