گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حسابداری

طرح های پژوهشی

:: بررسی عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1391/03/15
تاریخ خاتمه : 1392/06/14
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

آقای میثم فروغی مجری طرح آقای علیرضا جعفری همکار طرح آقای رحمت اله نادری همکار طرح

1