گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
طرح های پژوهشی

:: کمانش غیر خطی ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط نانو لوله کربنی مدرج تابعی واقع در محیط ترموالاستیک با استفاده از روش بدون شبکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1391/12/01
تاریخ خاتمه : 1392/10/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/12/15
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1