گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت

  • دانشجویان رسته ارشد و دکتری برای انجام امور پایان نامه فقط روزهای چهارشنبه و جمعه در ساعات پاسخگویی مندرج در برنامه هفتگی مراجعه فرمایند
  • دانشجوی گرامی از مراجعه در روزهای مربوط به انجام پژوهش(دوشنبه) خودداری نمایید
طرح های پژوهشی

:: محتوای اطلاعاتی معیارهای ریسک حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران(1378-1387)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1389/03/01
تاریخ خاتمه : 1389/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1