گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

طرح های پژوهشی

:: بررسی الگوی تمرکز صنایع کوچک در کشور

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1387/05/09
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/05/05
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزاد کریمی و یوسف حسن پور -

1