گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

طرح های پژوهشی

:: ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از دیدگاه متصدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی استان چهار مهال و بختیاری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/07/08
تاریخ خاتمه : 1394/04/18
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

مجری: فرزانه پور مهدی
:: بررسی میزان رضایتمندی مشترکین گاز خانگی و صنعتی در شهرهای اصفهان و مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1385/05/04
تاریخ خاتمه : 1388/06/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

مجری:محمود لطفی
:: پژوهشی در باب تحول ساختار اقتصادی ، اجتماعی شهرستان مبارکه با تاکید بر نقش و تأثیر دانشگاه آزاداسلامی واحد مبارکه سال 1386

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1384/06/05
تاریخ خاتمه : 1386/07/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

علیرضا خواجه گیری
:: طراحی یک مدل برنامه ریزی تولید با اهداف چندگانه در صنایع ریسندگی (مورد مطالعه کارخانه ریسندگی کنف اصفهان ) سال 1384

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1382/10/03
تاریخ خاتمه : 1384/10/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

مجری:مجتبی اقاجانی
:: بررسی رابطه بین خود پنداری و اضطراب در امتحان بین دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی مبارکه واحد سال 1381

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1379/10/10
تاریخ خاتمه : 1381/05/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

مجری محمد احسان تقی زاده
:: تحلیل امکان سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیک در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی استان اصفهان با استفاده از تکنیک AHP

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/06/07
تاریخ خاتمه : 1392/12/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: فضای کسب کاروعوامل موثربر آن از دیدگاه متولیان وکارشناسان بخش صنعت درشهرستان مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/08/06
تاریخ خاتمه : 1392/11/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی رابطه توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/10/10
تاریخ خاتمه : 1392/07/09
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: رابطه بین حق السعی و بهره وری نیروی انسانی در سطح واحدهای بزرگ در منطقه چهار دانشگاه آزاداسلامی (مورد اجراء واحدهای مبارکه و فلاورجان ) سال 1386)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1384/11/12
تاریخ خاتمه : 1387/01/19
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: ارائه مدل بهینه تجاری صنعت فولاد ایران با اتحادیه های جهانی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/05/08
تاریخ خاتمه : 1391/05/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/07/08
تاریخ خاتمه : 1391/06/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی امکان سنجی استقرار مرکز کارآفرینی در دانشگاه آزاداسلامی با تاکید بر قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه واحدهای مبارکه و فلاورجان )

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/05/10
تاریخ خاتمه : 1389/05/11
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاداسلامی واحد مبارکه در سال 1385

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1385/07/10
تاریخ خاتمه : 1386/11/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1385/08/05
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: طراحی سیستم نرم افزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی (مورد اجراء واحد مبارکه ) سال 1385

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1384/05/10
تاریخ خاتمه : 1386/07/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: اندازه گیری کارایی و بهره وری در شبکه بانکهای دولتی به روش تحلیل پوشش داده ها ( مورد مطالعه شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان ) سال 1386

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1385/10/10
تاریخ خاتمه : 1386/06/05
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1385/09/07
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1