دکتر راضیه کتابچی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

طرح های پژوهشی

:: Alinear programming model for suppliers selection in supply chain

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/11/08
تاریخ خاتمه : 1389/11/21
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

222

1