رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

طرح های پژوهشی

:: بهينه سازي توليد اتانول ‏مخمر ‏Saccharomyces cerevisiae

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1400/08/15
تاریخ خاتمه : 1400/12/20
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/08/13
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره گل سرخ به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی در صنایع غذایی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی اندام رویشی و زایشی آکاسیا دآل باتا

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره جعفری به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی در صنایع غذایی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: ندازه گیری فلزات سنگین ( سرب و کادمیم) در ارقام برنج محلی پر مصرف حاشیه زاینده رود منطقه مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی آلودگی گیاهان دارویی به فلزات سنگین در منطقه مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي کاربرد جانبي بقاياي گياهي در صنعت به منظور استفاده اقتصادي و کاهش آلودگي محيط زيست(مطالعه موردي صنعت رنگرزي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: تدوين هرباريوم گياهان دارويي مهم شهرستان مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي غلظتهاي مختلف سوكروز و درصد متفاوت مخمر بر بهينه سازي كيفيت نان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي اثرات تنش شوري بر معيارهاي رويشي، مقداركلروفيل و پرولين ژنوتيپهاي مختلف برنج در منطقه اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: جمع آوري و شناسايي گياهان رنگده منطقه اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي معيارهاي رويشي، تغييرات اسانس و سينئول گياه دارويي اسطوخودوس در زير اشكوب درختان اكاليپتوس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1397/08/19
تاریخ خاتمه : 1399/10/08
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1