رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

طرح های پژوهشی

:: شیوع آسیب های نوروپسیکولوژی در بین کارکنان واحدهای صنعتی استان اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1391/06/15
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/04/13
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی نگرش فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد مبارکه نسبت به امکانات رفاهی و آموزشی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1377/03/06
تاریخ خاتمه : 1379/02/05
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1379/09/19
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلی در مشاوران آموزش و پرورش استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1378/01/05
تاریخ خاتمه : 1379/04/08
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1379/11/04
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/01/15
تاریخ خاتمه : 1388/09/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: نقش آموزشهای جنسی قبل و پس از ازدواج در ارتقاء سلامت جنسی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1388/07/13
تاریخ خاتمه : 1390/06/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: سنجش مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشجویان و عوامل موثر بر آن

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1384/07/03
تاریخ خاتمه : 1386/08/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1