گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
طرح های پژوهشی

:: خانه هوشمند

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: شناسائی چهره در موقعیت های مختلف مکانی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: بهینه سازی ساختاری یک سنسور تشخیص مولکول DNA از طریق الگوریتم هوش مصنوعی زنبور عسل

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1393/12/04
شماره مجوز : 85
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: شبيه سازي سه بعدي اكسيداسيون حرارتي سيليكن طرحي نو در مدارهاي VLSI

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/11/01
تاریخ خاتمه : 1392/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/11/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: شناسايي چهره انسان در شدت نورهاي مختلف

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/11/01
تاریخ خاتمه : 1390/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/11/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: ساخت شكل موجهاي سينوسي سه فاز با فركانس متغير از0.1تا 400 هرتز دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1383/11/01
تاریخ خاتمه : 1384/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1383/11/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1