گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

  • نمرات میان ترم میانه 1
  • جهت دریافت پروژه ی اصول 1 - موسسات بازرگانی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.
  • پروژه اصول حسابداری 1
طرح های پژوهشی

:: "ارائه ی یک مدل جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار " سمیه پورحسین،مجتبی آقاجانی، عبدالله هادی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: "محتوای اطلاعاتی معیارهای ریسک حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک "مهنام ملایی، داریوش فروغی و سمیه پورحسین

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1