گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

  • کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی برای ارتباط با مدیر گروه خود می توانند با شماره واتس آپ 09132199112 تماس بگیرند.
طرح های پژوهشی

:: نقش نیروی کار خارجی در تحول اقتصادی مالزی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/03/11
تاریخ خاتمه : 1392/06/09
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Professor Dr. Rahmah Ismail - - -
:: اندازه گیری شاخص کیفیت زندگی در اقتصاد اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/10/11
تاریخ خاتمه : 1391/10/11
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Professor Dr. Rahmah Ismail - - -
:: تاثیر جهانی سازی بر ساختار بازار کار

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/12/10
تاریخ خاتمه : 1390/06/09
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Professor Dr. Rahmah Ismail - - -

1