گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

طرح های پژوهشی

:: شناسایی مکان چهره در تصاویر با استفاده از الگوریتم Adaboost

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1388/01/01
تاریخ خاتمه : 1393/01/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: شناسایی صحبت با استفاده از آرایه های میکروفن و شبکه عصبی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/01/01
تاریخ خاتمه : 1388/01/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: شناسایی گوینده با استفاده از شبکه عصبی تاخیر زمانی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه : 1387/01/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1