گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

طرح های پژوهشی

:: بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی در سازمان های دولتی شهر اصفهان، 1393.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1393/10/14
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید لندران اصفهانی - مرتضی راعی دهقی - حسنیه یوسفی -

222
:: تعیین الگوی بهینه تخصیص نهاده های تولید به هر یک از زیر بخشهای کشاورزی کشور، 1391.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1391/03/02
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی راعی دهقی - فرزاد کریمی -

222
:: امکان سنجی اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در احداث صنایع تبدیلی در شرایط عدم قطعیت(مطالعه موردی: کارخانجات فرآوری شیر و محصولات لبنی)، 1390

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/03/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی راعی دهقی - فرزاد کریمی - مهدی زاهدی کیوان -

222
:: رابطه بين تعهد سازماني و شادكامي مديران دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار، 1387.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1387/12/05
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید لندران اصفهانی - منوچهر کامکار - مرتضی راعی دهقی -

222
:: رابطه بين ارزش هاي ترجيحي و رضايت شغلي اعضا هيات علمي واحدهاي دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه چهار، 1387.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1387/05/11
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی راعی دهقی - منوچهر کامکار - سعید لندران اصفهانی -

222
:: بررسي مشكلات و موانع تصميم گيري از ديدگاه مديران سازمانهاي دولتي استان اصفهان، 1385.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1385/11/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید لندران اصفهانی - منوچهر کامکار - مرتضی راعی دهقی -

222
:: طراحي يك مدل برنامه ريزي توليد با اهداف چند گانه با استفاده از روش برنامه ريزي آرماني جهت صنايع ريسندگي، بهار 1385.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1385/03/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی آقاجانی - مرتضی راعی دهقی - محمود لطفی - مسعود گودرزی -

222
:: بررسي رابطه بين عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه با رضايت دانشجويان از عملكرد كاركنان، 1383.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1383/11/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید لندران اصفهانی - منوچهر کامکار - مرتضی راعی دهقی -

222
:: بررسي ديدگاه مديران نسبت به مشاركت دادن زنان در تصميم گيري سازماني در سازمانهاي دولتي استان اصفهان، 1381.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1381/02/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید لندران اصفهانی - مرتضی راعی دهقی - حمیدرضا نصری -

222

1