حمیدرضا روناسی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - مدیریت

طرح های پژوهشی