گروه آموزشی : روان شناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

طرح های پژوهشی

:: بررسی پیش بینی کننده های رفتار ایمنی دربین پرستاران و پزشکان بیمارستانهای منتخب شهراصفهان بااستفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/12/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی میزان همبستگی اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1395/07/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: مقایسه آموزش به دو روش بدیعه پردازی و سخنرانی برافزایش خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان زرین شهر

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/06/31
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1