گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

طرح های پژوهشی

:: شناسایی و تایید هویت افراد از طریق نحوه تایپ کردن آنها

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1386/03/01
تاریخ خاتمه : 1387/06/04
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1