گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

پروژه هاي تحقيقاتي

:: اجرای طرح برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: اجراي طرح رابطه بين ارزش هاي ترجيحي و رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: اجراي طرح رابطه شادكامي و تعهد سازماني مديران دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: بررسي مشكلات و موانع تصميم گيري مديران از ديد مديران سازمان هاي دولتي استان اصفهان .

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: بررسي تأثير عوامل مؤثر بر عملكرد ( مدل ACHIEVE ) كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مباركه و رابطه آن با رضايت ارباب رجوع ( از ديدگاه دانشجويان )

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: بررسي ديدگاه مديران نسبت به مشاركت دادن زنان در تصميم گيري در سازمان هاي دولتي استان اصفهان

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: بررسي سبك مديريت مديران استان اصفهان و رابطه آن با جذب مردم به مشاركت عمومي

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان :


:: بررسي جايگاه روابط عمومي در استان اصفهان

کارفرما : دانشگاه ازاد مبارکه
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1378/08/151