گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حسابداری

پروژه هاي تحقيقاتي

:: پياده سازي TOC در شركت عطران دارو

کارفرما :
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1393/06/10


:: تجزيه و تحليل زنجيره ارزش و تدوين راهبرد در شركت پالار صنعت

کارفرما : تحقیق دانشگاهی
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1393/05/09


:: پياده سازي تئوري محدوديتها در شركت پالار صنعت

کارفرما :
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1392/10/101