گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
پروژه هاي تحقيقاتي

:: طراحی و ساخت سیستم اتوماسین مونتاژ اسپکلوم

کارفرما : شرکت ظریف پلیمر و دانشگاه صنعتی اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1387/10/011