دکتر عبداله هادی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

پروژه هاي تحقيقاتي