گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

پروژه هاي تحقيقاتي

:: • A new input to output stabilization (IOS) for class of nonlinear delay system: Study on the delay process plant

کارفرما : مرکز هوش مصنوعی و رباتیک دانشکدۀ برق دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)
نوع همکاری : همکار
تاریخ پایان : 1391/01/01


:: • Optimization of ship route and intelligent engine

کارفرما : مرکز هوش مصنوعی و رباتیک دانشکدۀ برق دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)
نوع همکاری : همکار
تاریخ پایان : 1391/01/01


:: • Ayam Control and Monitoring System

کارفرما : مرکز هوش مصنوعی و رباتیک دانشکدۀ برق دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)
نوع همکاری : همکار
تاریخ پایان : 1391/01/01


:: Speeding up the Multi-Objective Optimization for Optimal Design of MIMO Nonlinear System Identification Model,

کارفرما : مرکز هوش مصنوعی و رباتیک دانشکدۀ برق دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1391/01/01


Foreign Academic Fund, 2011-2012 Vot No: RJ13000077564D012

1