گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

سمينارها و سخنراني ها

:: همايش منطقه ای کاربرد علوم ورزشی در پيشرفت تربيت بدنی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1389/12/12
چگونگی حضور : سخنران


رابطه هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين مديران ادارات تربيت بدنی استان اصفهان
:: اولين همايش ملی آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، بيومکانيک ورزشی و فناوری ورزشی

محل ارائه : دانشگاه شهيد باهنر کرمان
تاریخ برگزاری : 1387/12/01
چگونگی حضور : سخنران


تاثير وضعيت قرارگيری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا
:: ششمين کنفرانس بين المللی حرکت شناسی و علوم ورزشی

محل ارائه : کشور يونان
تاریخ برگزاری : 1389/04/04
چگونگی حضور : سخنران


The effect of foot placement on height of vertical jump
:: هفته پژوهش

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1386/09/12
چگونگی حضور : سخنران


مقايسه ارتفاع پرش عمودی درجا در وضعيت های مختلف قرارگيری پا
:: هشتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1384/09/19
چگونگی حضور : سخنران


مقايسه ارتفاع پرش عمودی درجا در سه وضعيت مختلف پا
:: کاربرد علوم ورزشی در پيشرفت تربيت بدنی و ورزش قهرمانی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1390/09/12
چگونگی حضور : سخنران


ضرورت رويکرد جنسيتی در محاسبه همبستگی آماری
:: نخستين همايش پايان نامه، پژوهش و کناب برگزيده تربيت بدنی و علوم ورزشی

محل ارائه : تالار علامه امينی دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1381/02/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: دومين همايش ملی کاربرد علوم ورزشی در پيشرفت تربيت بدنی و ورزش قهرمانی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/12/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


مسئول کميته پذيرش
:: ششمين همايش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1383/12/15
چگونگی حضور : شرکت کننده1