گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حسابداری

سمينارها و سخنراني ها

:: بررسی موانع تحقق مسولیت پاسخگویی در گزارشگری بخش عمومی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1393/10/08
چگونگی حضور :


هفته پژوهش
:: بررسی سیر تطور حسابداری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1391/08/12
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش

1