گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت

سمينارها و سخنراني ها