گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
سمينارها و سخنراني ها

:: سمینار آشنایی با مواد مرکب

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1393/09/23
چگونگی حضور : سخنران


:: گارکاه آموزشی فناوری نانو

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/09/25
چگونگی حضور : سخنران1