گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

سمينارها و سخنراني ها

:: هوش مصنوعی و ابزارهای آن

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/09/12
چگونگی حضور : سخنران


:: کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهرضا
تاریخ برگزاری : 1392/09/15
چگونگی حضور : سخنران1