گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان

سمينارها و سخنراني ها

:: Alternative assessment in language teaching: A dopting multiple-measure assessment in EFL programms

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1386/03/18
چگونگی حضور : سخنران


همایش بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی در ایران
:: Explicit strategy instruction in an ongoing General English classroom

محل ارائه : دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری : 1385/12/18
چگونگی حضور : سخنران


Issues in teaching English and literature in IRAN

1