دکتر راضیه کتابچی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

سمينارها و سخنراني ها

:: A new approach for solving Volterra integro- differential equations using the reproducing kernel method

محل ارائه : دانشگاه مراغه
تاریخ برگزاری : 1395/05/01
چگونگی حضور : سخنران


ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردها
:: A new approach for solving Fredholm integro- differential equations using the reproducing kernel method

محل ارائه : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1395/04/28
چگونگی حضور : سخنران


سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی و کاربردها
:: چندجمله ای های لژاندر

محل ارائه : دانشگاه مبارکه(هفته پژوهش)
تاریخ برگزاری : 1380/09/22
چگونگی حضور : سخنران


:: مرتبه ومرتبه موثر در روش رانگ کوتای صریح

محل ارائه : دانشگاه مبارکه(هفته پژوهش)
تاریخ برگزاری : 1387/09/18
چگونگی حضور : سخنران


:: Implementation of implicit Runge- kutta method method

محل ارائه : دانشگاه فردوسی مشهد(کنفرانس ریاضی ایران)
تاریخ برگزاری : 1381/06/14
چگونگی حضور : سخنران


:: Effective order for explicit Runge-Kutta method

محل ارائه : دانشگاه مازندران ( کنفرانس ریاضی ایران )
تاریخ برگزاری : 1380/06/11
چگونگی حضور : سخنران1