گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار

سمينارها و سخنراني ها

:: سخنرانی در هفته پژوهش در آذرماه 1392 با عنوان "قابلیت آمار در مهندسی"

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ برگزاری :
چگونگی حضور : سخنران


:: سخنرانی در هفته پژوهش در آذرماه 1391 با عنوان " قابلیت آمار در آمار"

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ برگزاری :
چگونگی حضور : سخنران


:: سخنرانی در هفته پژوهش در آذرماه 1388 با عنوان "نمونه¬گیری پاسخ محور"

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ برگزاری :
چگونگی حضور : سخنران


:: سخنرانی در هفته پژوهش در آذرماه 1387 با عنوان "ریسک افشای اطلاعات آماری برای داده¬های خرد"

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تاریخ برگزاری :
چگونگی حضور : سخنران1