گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ادبیات

  • برای مشاهدۀ نمونۀ سوالات به قسمت دانلود مراجعه کنید.
سمينارها و سخنراني ها

:: به فرهنگ باشد روان تندرست

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1387/09/15
چگونگی حضور : سخنران


:: غم عشق آمد و غم های دگر پاک ببرد

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1386/09/23
چگونگی حضور : سخنران


:: كاغذ زر

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1385/09/18
چگونگی حضور : سخنران


:: ناصرخسرو حكيمي مصلح يا شاعري متعصب؟

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1384/09/20
چگونگی حضور : سخنران1