گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
سمينارها و سخنراني ها

:: کارگاه طراحی مدارهای میکروالکترونیک با نرم اقزار Proteus

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1398/09/28
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه آموزش Matlab

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1398/09/21
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه آشنائی با روش های ساخت مدار مجتمع

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1398/09/21
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه آموزش Matlab

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1397/09/19
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه آشنائی با زبان توصیف سخت افزاری

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1397/09/19
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1397/09/19
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه مقاله و پروپوزال نویسی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1397/09/19
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فناوری
:: پایان نامه نویسی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1396/06/15
چگونگی حضور : سخنران


مرکز رشد دانشگاه
:: کارگاه آشنائی با کاربرد نرم افزار Matlab در شبیه سازی فرآیند های ساخت افزارهای نیم رسانا

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1396/09/20
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه آشنائی با نرم افزار Proteus

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ برگزاری : 1396/09/20
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: آشنائی با نرم افزار VHDL

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1396/09/20
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری
:: کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1394/08/20
چگونگی حضور : سخنران


هفته پژوهش و فنآوری

1