گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

سمينارها و سخنراني ها

:: کامپوزیت زمینه فلزی

محل ارائه : دانشگاه ازاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1393/09/23
چگونگی حضور : سخنران


:: اصول مهندسی نورد

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/09/25
چگونگی حضور : سخنران1