گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

سمينارها و سخنراني ها

:: بررسي پاره اي عوامل تاثير گذار در شكل گيري الگوي كنوني مصرف انرژي در كشور

محل ارائه : هفته ی پژوهش سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: نقش مدیریت در افزایش بهره وری

محل ارائه : هفته ی پژوهش سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: سازمانهای غیر دولتی و سیاست گزاری جهانی

محل ارائه : هفته ی پژوهش سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: نقش شوراهای اسلامی

محل ارائه : هفته ی پژوهش سال 1379 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: بهره وري

محل ارائه : هفته ی پژوهش سال 1377 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :1