گروه آموزشی : روان شناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

سمينارها و سخنراني ها

:: ADHD بررسی علل ،درمانهای مختلف

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1383/09/27
چگونگی حضور : سخنران


:: موفقیت در امتحانات

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1386/09/28
چگونگی حضور : سخنران


:: موتیسم (لالی انتخابی)،بررسی علل و شیوه های درمان

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1389/09/25
چگونگی حضور : سخنران


:: روند تحولی ترسیم آدمک و بررسی نمادها در نقاشی کودکان

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1390/09/23
چگونگی حضور : سخنران1