گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

  • به نام یزدان پاک؛ به آگاهی دانشجویان گرامی می رسانم در روزهای برگزاری امتحانات پایان نیمسال یکم 98-1397 در تاریخهای 19، 20، 22، 23، 26، و 27 دی از ساعت 9 تا 12:30 در دانشگاه هستم. تندرست باشید.
  • به نام یزدان پاک؛ به آگاهی دانشجویان ارجمند می رسانم نگارش نو «چهارخانۀ درسهای هر نیمسال» برای رشته ها و رسته های گوناگون را می توانند از بخش دانلود فایل بردارند، تندرست باشید.
  • به نام یزدان پاک؛ به آگاهی دانشجویان ارجمند می رسانم نگارش نو «نام و ساختار فصلهای پایان نامه» را می توانند از بخش دانلود فایل پوشه پایان نامه دانشجویان ارشد بردارند. تندرست باشید.
  • به نام یزدان پاک؛ دانشجویان گرامی درود بر شما؛ به آگاهی شما ارجمندان می رسانم که در نیمسال یکم 98-1397 روزهای چهارشنبه صبحها از ساعت 8:30 تا 12 برای ثبت مقاله، کارهای اداری، و رایزنی در دانشگاه هستم. تندرست باشید.
  • به نام یزدان پاک؛ به آگاهی دانشجویان ارجمند در رشته های گوناگون (حسابداری، حسابرسی، و مدیریت مالی) و رسته های گوناگون (دکترا و ارشد) می رسانم برای دریافت آگاهیهیای بیشتر در شبکۀ تلگرامی بنده به نشانی @audacc عضو شوید.
  • به نام یزدان پاک؛ به آگاهی دانشجویان گرامی می رسانم که نشانی شبکه های تلگرامی بنده اینهاست: @AudAcc و @drmajidazimi .
پايان نامه ها

:: ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ارزش‍ی‌ وح‍ب‍اب‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : راهله ضیایی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ح پ 752:: م‍طال‍ع‍ه‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‍داری‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍م‍رک‍ز وارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌

نام دانشجو : پروین زمانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 751:: ت‍اث‍ی‍ر اف‍ق‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌

نام دانشجو : احسان تقوایی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 748:: م‍طال‍ع‍ه‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍خ‍ارج‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ و ت‍ک‍ان‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌

نام دانشجو : محمد شیرانی مقدم
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 747:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ ش‍رطی‌ و غ‍ی‍رش‍رطی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : سمیه جوانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ح پ 734:: اث‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی‌ و غ‍ی‍رش‍رطی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : فروغ جهانبازی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ح پ 733:: ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ازار در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : مسعود مقبلی حسین آبادی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 731:: ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ :ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا(ب‍وت‌ اس‍ت‍راپ‌)

نام دانشجو : احسان شاه حسینی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ح پ 729:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : زینب نوری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 717:: اث‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ ب‍ر م‍دت‌ زم‍ان‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ق‍رارداد ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

نام دانشجو : محمود عبدالهی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 716:: ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ و ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : روح اله طاهری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 712:: ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اف‍ش‍ا و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ در ت‍وض‍ی‍ح‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ پ‍ورت‍ف‍وی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : مهشید شهرزادی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 711:: ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود

نام دانشجو : محمود طاهری سرتشنیزی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 702:: م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ارزش‍ی‌ اف‍ش‍ای‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : دانیال رحیمی آسفه سالاری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ح پ 699:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

نام دانشجو : احمدرضا معروفی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2013/03/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ح پ 693
1 2 3 4