گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حسابداری

پايان نامه ها

:: اثر ویژگی های شرکت بر محافظه کاری مالی شرکت ها

نام دانشجو : خانم الهام ادیبی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2016/01/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1111:: اثر داده های حسابداری بر پیش بینی تولید ناخالص ملی

نام دانشجو : خانم الهه ناصحی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2016/02/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122
1