گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

پايان نامه ها

:: بررسی تاثیر مکانیسم یکپارچگی (ادغام) بر اجزای اساسی عملکرد یکپارچه خرید و بازاریابی در ایجاد و توسعه محصول جدید

نام دانشجو : فرشته زارعلی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 930589445مبارکه
:: بررسی تاثیر شایستگی خلق ارزش بر عملکرد فروش شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه ادراک مشتری و مدیریت استراتژی فروش در گروه تولیدی انتخاب

نام دانشجو : مهری شاطری
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 930472125مبارکه
:: بررسی تاثیراقتصاد مقاومتی بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نام دانشجو : ياسر رضايي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2015/09/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 900757048دهاقان
:: بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان با تأکید بر عملکرد مالی مدیران، مطالعه موردی بیمارستان شهدای دهاقان

نام دانشجو : محمدجواد هاشمي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2015/12/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 920128868دهاقان
:: بررسی ارتباط بین پاداش انتقال ریسک و ویژگی های شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا1392

نام دانشجو : طاهره غلامی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/02/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 920586264دهاقان
:: بررسی تأثیرات یکپارچه سازی زنجیره تدارکات بر روی رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکت های شهرک صنعتی مبارکه

نام دانشجو : جواد بلوچستانی اصل
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 900758025دهاقان
:: بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی صنعت خودرو و ساخت قطعات دوره زمانی 1386 تا 1391)

نام دانشجو : عبداله صمدی بروجنی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2015/02/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 900758048دهاقان
:: اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی شرکت های پتروشیمی مستقر در عسلویه

نام دانشجو : مجيد محمدي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 930589442خوراسگان
:: اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر بر فرار از پرداخت مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک تاپسیس

نام دانشجو : مهشاد عليزاده امامي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 910885609خوراسگان
:: ارائه الگوی تعیین عوامل موثر بر جذب گردشگران استان خوزستان بر اساس رویکرد آمیخته

نام دانشجو : فرزاد علاسوند
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 911076748خوراسگان
:: تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های کوچک و متوسط استان اصفهان

نام دانشجو : رضا ربيع
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/09/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 920607816خوراسگان
:: بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی اجتماعی بر رفتار ضد تولید در بین کارکنان شرکت های دانش بنیان

نام دانشجو : ئامانج شكرالهي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/09/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 920239335خوراسگان
:: رابطه بین شکاف انتظارات وادراکات از سیستم های اطلاعاتی با رضایت ازسیستم اطلاعاتی در شعب بیمه ایران استان اصفهان

نام دانشجو : سعيد ميرزائي عراقي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2015/09/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 920065001خوراسگان
:: بررسی عوامل موثر در به کارگیری و استقرار مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد

نام دانشجو : علي اصغر پيش قدم
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/01/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 911107030خوراسگان
:: بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری استان چهار محال و بختیاری بر مبنای مدل آمیخته بازاریابی

نام دانشجو : ياسر محمودي چالبطان
رشته دانشجو : مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/02/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 911046410خوراسگان

1 2