رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

پايان نامه ها

:: رابطه رهبری معنوی مدیران با توانمندی سازی روانشناختی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام دانشجو : افشین حیدری
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2016/02/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821216932001



:: تاثیر آموزش تدبری-انتقادی با کمک قرآن کریم بر دقت و تمرکز انتخابی ، خود کارآمدی و انگیزه پیشرفت

نام دانشجو : فریبا نصیری مجد
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2345667



:: بررسی شیوع افسردگی پس از سقط مکرر و عوامل زمینه ساز آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی و مراکز درمان باروری و ناباروری شهر تهران در سال 1394

نام دانشجو : عاتکه شاه بختی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2225718



:: رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با خلاقیت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان ورامین

نام دانشجو : اکبر تاجیک سعیدی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2225719



:: رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شغلی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماهشهر

نام دانشجو : پرستو حسینی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2225717



:: بررسی اثر بخشی خنده درمانی بر افکار خودآیند منفی و خود کارآمدی در بین سالمندان

نام دانشجو : سمیه علیجانی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/05/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 4441



:: مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی / بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

نام دانشجو : سعید شفقتی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/02/16
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 12343



:: مقایسه تعارض های زناشویی وکیفیت زندگی کاری پرسنل شیفت ( نوبت کار، شب کار و روزکار) بیمارستان های شهر تهران

نام دانشجو : سمیه میرزایی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/02/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 3333



:: بررسی رابطه بین انگیزه ها با انتظارات گردشگران شهر اصفهان

نام دانشجو : محسن پارسا
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2014/08/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1112



:: مقایسه اثربخشی روشهای رفتاردرمانی و گفتار درمانی در بهبود رشد مهارتهای ارتباطی کودکان اتیستیک

نام دانشجو : تهمینه داراب پور
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2014/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 011



:: اثر بخشی آموزش درمان به هشیاری در دانشجویان بر میزان سلامت روان و کاهش استرس

نام دانشجو : نسرین شمسی حاتم
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2014/09/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 022



:: تبیین سلامت روان بر اساس سبکهای تفکر و تاب آوری

نام دانشجو : سعید مهدوی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 011



:: رابطه بین سخت رویی و خودکارآمدی با سلامت روان در زنان سرپرست خانوار

نام دانشجو : علیرضا ابوبهمن
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 010



:: اثربخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متأهل

نام دانشجو : حدیث بایرامی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 08



:: اثربخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متأهل

نام دانشجو : حدیث بایرامی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 08




1 2